BCMB

Algemene Ledenvergadering

De Agemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen BCMB. Minimaal 1 x per jaar vindt er een fysieke Algemene ledenvergadering plaats. Deze wordt gecombineerd met de Vakdag. Indien nodig kan het bestuur ook tussentijds digitaal haar leden bevragen of hun stem uit laten brengen. Het bestuur schrijft de ALV uit, maar ook leden kunnen dit doen bij voldoende animo. 

Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde en geplande (financiële) beleid. De ALV heeft het recht om bestuursleden te benoemen, te schorsen of te ontslaan.

Het financiële kader voor het jaar t wordt elk jaar in de (fysieke) ALV in het jaar t-1 vastgesteld. Daarna maakt het bestuur een werkplan dat in het laatste kwartaal van het jaar t-1 wordt voorgelegd. Na digitale goedkeuring van het werkplan van het komende jaar door de ALV heeft het bestuur de vrijheid van handelen om dit werkplan uit te voeren. Over deze uitvoering legt het bestuur dan in de ALV t+1 verantwoording af.

Naast de ALV kan het bestuur ook regionale ledenraadplegingen organiseren.

Het bestuur informeert de leden tussentijds via digitale nieuwsbrieven. 

Zie voor alle details van de rechten en plichten van (bestuurs)leden de statuten