BCMB

De verdiepende masterclasses zijn bedoeld voor ervaren cliëntondersteuners met minimaal twee jaar werkervaring (een registratie als cliëntondersteuner senior).

Tarieven staan bij de masterclasses vermeld en kunnen variëren. Elk jaar ontwikkelen we met subsidie van VWS nieuwe masterclasses die we daardoor tijdelijk goedkoper kunnen aanbieden aan leden van BCMB. Alle masterclasses zijn geaccrediteerd en leveren punten op voor jouw registratie.

Verdiepende masterclasses 2022

  • Wlz/Ggz (online)
  • Presentietheorie (fysiek)
  • Mediation (fysiek)
  • Autisme
  • Verdieping beperkingen
  • Pgb

 

Masterclass Wlz/Ggz (online)

Deze eendaagse online Masterclass geeft informatie en handvatten bij het onderzoeken naar de haalbaarheid van een Wlz-aanvraag en het daadwerlijke aanvragen van een Wlz-aanvraag bij mensen met GGZ-problematiek. Dit eventueel in combinatie met andere beperkingen. Ook gaat deze masterclass in op de wijze waarop je als cliëntondersteuner deze doelgroep kunt ondersteunen bij het verkrijgen van de passende (Wlz-)zorg en wat de aandachtspunten hierin zijn.

Accreditatie: 6 punten
Kosten: € 100

Data voor 2022:

Masterclass presentietheorie (regio Amersfoort)

Presentie betekent: het er zijn voor de ander, het houdt een beweging in naar de ander toe, zonder haast, volgend en zich afstemmend. De agenda is open en wordt in hoge mate bepaald door de ander. De professional of vrijwilliger is er belangeloos en onvoorwaardelijk. Presentie is een geschikte benadering om als praktisch en theoretisch fundament voor vraagsturing, de leefwereldbenadering en outreachend werken te dienen. Ze is ook bijzonder geschikt om ingezet te worden waar mensen zeer moeilijk bereikbaar zijn (zorgmijders, bemoeizorg) of waar de complexiteit van problemen en de uitzichtloosheid groot zijn.

In deze driedaagse masterclass gaat het in het bijzonder om presentiebeoefening door cliëntondersteuners: wat hebben zij eraan, hoe kan presentie de kwaliteit van hun vak ondersteunen en zo mogelijk verhogen?

Deze masterclass vraagt de nodige voorbereidingstijd. Het gaat om opdrachten, het lezen van 'Praktijkboek Presentie' en het maken van een reflectieverslag. Het boek moet door de deelnemer zelf worden aangeschaft (€ 25,95).

Accreditatie: 61 accreditatiepunten. Naast aanwezigheid op de drie dagen vraagt deze masterclass de nodige zelfstudie en voorbereiding. (1 uur = 1 punt))
Kosten: € 300 (dit is een gereduceerd tarief dankzij VWS subsidie)  

Data 2022:

Masterclass mediation (Amersfoort)

De cliëntondersteuner is er primair voor de cliënt en behartigt diens belang. Soms is expertise nodig om conflicten te kunnen herkennen en hanteren. Mediationvaardigheden kunnen dan goed van pas komen. Hiervoor is naast een handelingsrepertoire ook een duidelijke en veilige positie noodzakelijk en een helder speelveld. De tweedaagse masterclass mediation gaat in op thema's die spelen bij conflicten en de mediationvaardigheden die je daarbij in kan zetten. Er zal een theoretisch kader worden geboden en veel geoefend worden met praktijkvoorbeelden. Ter voorbereiding wordt in de leeromgeving een reader met basisinformatie aangereikt en worden deelnemers gevraagd voorafgaand aan de masterclass eigen leervragen te formuleren zodat daar tijdens de lesdagen op ingespeeld kan worden. 

Accreditatie: 18 punten
Kosten: € 50 (dit is een gereduceerd tarief dankzij VWS subsidie)

Data 2022:

Masterclass Autisme - verdieping (Amersfoort)

De masterclass autisme bestaat uit een e-learning en één scholingsdag. De e-learning moet voorafgaand aan de scholingsdag gevolgd zijn. Enige voorkennis en ervaring met mensen met autisme is een vereiste voor het volgen van deze masterclass.

Accreditatie: moet nog worden aangevraagd (naar verwachting rond de 12-16 punten)
Kosten: € 25 (dit is een gereduceerd tarief dankzij VWS subsidie)

Data voor 2022:

Masterclass Verdieping beperkingen (online)

In twee dagdelen wordt dieper ingegaan op beperkingen, met name vanuit de GGZ-problematiek. Thema's die aan bod komen: hoe om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, cliënten met een juridische maatregelen, verslavingsproblematiek, rouwverwerking. Er wordt gewerkt vanuit de visie van de menslievende benadering vanuit geweldloos communiceren. Dit sluit aan op de presentietheorie, die in masterclass 3 aan bod komt. 

Accreditatie: 22 punten
Kosten: € 200

Data 2022 (klik op de datum om je in te schrijven):

Masterclass PGB (online)

Deze eendaagse masterclass gaat dieper in op het pgb in de Wmo, Jeugdwet, Wlz en (indien daar behoefte aan is) de Zvw. Deelnemers worden geacht basiskennis te hebben over en ervaring te hebben met het pgb. Deze kennis zal voorafgaand aan de masterclass via een e-leanrning worden opgefrisd.

Accreditatie: 6-8 punten (moet. nog worden aangevraagd)
Kosten: € 100

Data voor 2022 (inschrijving is nog niet geopend):