BCMB

De kern van cliëntondersteuning

De cliëntondersteuner heeft twee unieke eigenschappen: onafhankelijkheid is onderdeel van de professionele autonomie en de focus ligt op alle levensgebieden. Het onderscheid tussen een cliëntondersteuner en een andere sociale professional zit meer in de positie dan in de taken. 

Cliëntondersteuners zijn hoogopgeleide vakmensen die specialistische ondersteuning bieden vanuit een onafhankelijke positie. Zij helpen mensen met informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, zorg, onderwijs, wonen, werk en inkomen. Dat doen zij om de zelfredzaamheid en participatie van mensen in een kwetsbare positie te vergroten.

Een goede cliëntondersteuner:

  • is een bevlogen professional met specifieke kennis van beperkingen en algemene kennis over alle levensdomeinen, de sociale kaart, relevante regels en wetgeving en methodieken;
  • staat naast de cliënt, versterkt diens regie en benut waar mogelijk diens netwerk;
  • behoudt altijd een onafhankelijke positie zodat de cliënt belangeloos kan worden ondersteund; 
  • biedt cliënten en hun naasten maatwerk bij generalistische én complexe vraagstukken en geeft informatie, advies en werkzame oplossingen op maat.

Cliëntondersteuning is altijd gratis en laagdrempelig. Er is geen indicatie nodig om cliëntondersteuning te krijgen.

BCMB

BCMB is de beroepsvereniging van cliëntondersteuners. BCMB staat voor onafhankelijke, levensbrede en professionele cliëntondersteuning. Lees hier meer over onze visie op cliëntondersteuning. BCMB heeft een beroepscode, een beroepsprofiel en een Register van Cliëntondersteuners

De leden van BCMB onderhouden hun vakkenis, blijven zichzelf ontwikkelen en delen hun ervaringen. Omdat de cliënt een steun in de rug nodig heeft. Omdat ons vakmanschap nodig is. Omdat we overtuigd zijn van het belang van zelfredzaamheid.

Cliëntondersteuning in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inkopen van cliëntondersteuning voor burgers, die met hun vragen onder de Wmo vallen. Dit is anders als het mensen betreft met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz), zie hieronder. In de Wmo staat cliëntondersteuning als volgt beschreven: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning, die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie in de samenleving van een cliënt. Ook draagt cliëntondersteuning bij aan het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Dat is een brede definitie. In de praktijk zien we veel verschillende vormen en definities van cliëntondersteuning. Zie hier voor een beeldplaat met alle mogelijke werkzaamheden van een cliëntondersteuner overzichtelijk in beeld.

Koplopergemeenten in Nederland zetten zelf stappen op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning en inspireren hun regio's dat ook te doen. Voor meer informatie hierover: www.movisie.nl/cliëntondersteuning.

Cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg (Wlz)

Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor het inkopen van cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie. In de Wlz staat cliëntondersteuning als volgt beschreven: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden.

In de Wlz is cliëntondersteuning uniformer oftewel eenduidiger geregeld via een vast aantal beschreven diensten. Zorgkantoren stellen een registratie als cliëntondersteuner verplicht als kwaliteitsnorm.