BCMB

De verdiepende masterclasses zijn bedoeld voor ervaren cliëntondersteuners met minimaal twee jaar werkervaring (een registratie als cliëntondersteuner senior).

Tarieven staan bij de masterclasses vermeld en kunnen variëren. Elk jaar ontwikkelen we met subsidie van VWS nieuwe masterclasses die we daardoor tijdelijk goedkoper kunnen aanbieden aan leden van BCMB. Alle masterclasses zijn geaccrediteerd en leveren punten op voor jouw registratie.

Verdiepende masterclasses 2023

 • Driehoekskunde (fysiek)
 • Moreel beraad (fysiek)
 • Mediation (fysiek)
 • Verlieskunde (fysiek)
 • Autisme (e-learning + fysiek)
 • Pgb (online)
 • Wlz/Ggz (online)

 

Masterclass driekhoekskunde (Zwolle/Den Bosch)

Deze driedaagse Masterclass wordt op twee plekken in het land fysiek gegeven. Driehoekskunde kun je zien als een taal die je kunt leren spreken. Professionals worden ervoor betaald. Ze zijn de derde hoek in de driehoeken waarin zij er voor hun cliënten, en dus ook voor hun familieleden zijn. Net als elke taal kent ook de taal van de Driehoekskunde een alfabet. De Masterclass kun je dus als een soort taalles zien. We verdiepen ons in de achtergrond en vooral in de visie van de Driehoekskunde. Maar een vreemde taal leer je alleen door die vaak te spreken; eerst nog wat onwennig maar dankzij oefening steeds beter. In de Masterclass heeft dat leren spreken de vorm van werken aan de hand van casuïstiek die de deelnemers inbrengen. 

Vanzelfsprekend bestaat het Alfabet van de Driehoekskunde uit drie letters. Tijdens iedere bijeenkomst zal een letter centraal staan. De eerste letter is de B van Bonus; van professionals verwachten we immers dat die het goede doen. Hoe doe je het goede - en liefst iets meer en iets eerder - als je er als cliëntondersteuner bent voor je cliënt? Maar ook voor diens driehoek(en)? Als tweede letter is de V van Verbinding de scharnier in het Alfabet van de Driehoekskunde. Hoe verbindt je je als cliëntondersteuner met je cliënt en met allen die voor hem/haar er toe doen? Tijdens de laatste bijeenkomst staat de letter P van Positie centraal. Dat is voor veel cliëntondersteuners een spannende letter. Het is de P van PiketPaaltjes. Die zul je geregeld moeten slaan ten behoeve van je cliënt; maar soms ook richting jouw cliënt (je vraagt me nu iets wat ik niet kan , wat ik niet wil doen, wat jij zelf hoort te doen).
In de taal van de Driehoekskunde zijn deze drie letters verplicht. En ik wil je leren om ze tegelijkertijd toe te passen. Dat is een kwestie van timen & doseren, en dat leer je als het goed is steeds beter. Natuurlijk staat het je vrij om hulpletters te gebruiken, letters die jou helpen en vooral bij jou passen. Ik gebruik graag de H van Humor; niet om een moeilijk te verteren P ongedaan te maken, maar wel om die P beter te laten binnenkomen. Maar riskant is die hulpletter wel; alleen als de V op dat moment goed is, zal die H helpen. Thuis wordt dat soms pijnlijk duidelijk als mijn vrouw zegt: jij bent de enige die lacht...

Werkt dat Alfabet dan ook in de Familiedriehoek? Natuurlijk. Ook jouw partner is immers niet los verkrijgbaar. De mijne is vooral enthousiast over het Bonusmotto: Doe wat je belooft; liefst iets meer; liefst iets eerder! 

Accreditatie: 24 punten Registerplein

Kosten: € 120 (leden), € 305 (niet-leden)
Voor leden gereduceerd tarief dankzij VWS-subsidie

Data voor 2023: 

 

Moreel beraad (fysiek)

Unieke kans om te leren reflecteren op je vak
BCMB organiseert in 2023 op zeven plekken in het land een moreel beraad. Onder begeleiding van  psychosyntheticus Tineke Nieboer ga je in een kleine groep (max 7 deelnemers) aan de slag met een of meer ethische inhoudelijke vraagstukken. Aan de hand van richtlijnen dien je uiterlijk 1 week vantevoren een eigen casus in en is deelname aan het Moreel Beraad definitief.

Een Moreel beraad biedt de mogelijkheid zichtbaar te maken hoe cliëntondersteuners zich verhouden tot ethisch inhoudelijke zaken in het werken met elkaar: je verkent de grenzen van de dienstverlening. De inzet van morele beraden richt zich op het aanzetten tot reflecteren, en heeft effect op je verhouding met jezelf, en met je vak. De kern is de ontwikkeling van bewustzijn op je dienstverlening als cliëntondersteuner, en kan leiden tot bezieling. Bezieling in het geraakt worden door de essentie van jezelf en van de beroepsgroep waar je deel van uitmaakt. Aan het einde van het jaar maakt BCMB de balans op van de Moreel beraden en kijken we met elkaar wat de invloed is op onze visie op cliëntondersteuning.

Registerplein: geen aparte accreditatie, kan opgevoerd worden bij reflectie casuïstiek 

Kosten: € 20 (alleen voor leden)
Voor leden gereduceerd tarief dankzij VWS-subsidie

Data voor mrt – sept  21 in: Breda, Groningen, Amsterdam of Utrecht, Weert, Den Bosch, Zwolle

Meer info over locaties volgt zsm.

Masterclass mediation (Amersfoort)

De cliëntondersteuner is er primair voor de cliënt en behartigt diens belang. Soms is expertise nodig om conflicten te kunnen herkennen en hanteren. Mediationvaardigheden kunnen dan goed van pas komen. Hiervoor is naast een handelingsrepertoire ook een duidelijke en veilige positie noodzakelijk en een helder speelveld.
De driedaagse masterclass mediation gaat in op thema's die spelen bij conflicten en de mediationvaardigheden die je daarbij in kan zetten. Er zal een theoretisch kader worden geboden en veel geoefend worden met praktijkvoorbeelden. Ter voorbereiding wordt in de leeromgeving een reader met basisinformatie aangereikt en worden deelnemers gevraagd voorafgaand aan de masterclass eigen leervragen te formuleren zodat daar tijdens de lesdagen op ingespeeld kan worden.
Op dag 1 gaat het vooral over de rol, positie en eigen (rol)veiligheid van de cliëntondersteuner. Er vindt ook een verkenning plaats over conflicten en hun ontstaan en de verschillende manieren van omgang hiermee.
Tijdens dag 2 komt vooral het gesprek aan de orde. Het werken met belangen neemt een centrale plaats in. Mediation als instrument krijgt aandacht evenals de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om dit instrument met succes toe te kunnen passen.
Dag 3 wordt vraaggericht georganiseerd op basis van huiswerkopdrachten die na dag 2 door deelnemers worden gemaakt. Daarin is ruimte voor eigen leervragen en ervaren praktijksituaties. 

Accreditatie: 18 punten Registerplein

Kosten: € 120 (leden), € 305 (niet-leden)
Voor leden gereduceerd tarief dankzij VWS-subsidie

 

Masterclass Rouw- en verlieskunde (Zwolle)

De cliëntondersteuner als verliesbegeleider die reacties van rouwende mensen normaliseert en hen stapsgewijs op weg helpt’

Deze vierdaagse masterclass traint de deelnemer in de behoeftegerichte multi-methodische aanpak van 'onverwerkt' verlies: hoe leer je de passende specifieke methoden en technieken gebruiken die aansluiten bij de specifieke behoeften van de cliënt? Zo voorkom je dat je als verliesbegeleider uitgaat van je toevallige voorkeursmethode (die bij jou als begeleider past), die niet altijd hoeft te passen bij wat de rouwende nodig heeft om verder te komen.

In deze masterclass wordt uitgegaan van het wetenschappelijk onderbouwde Triadisch Procesmodel met aandacht voor drie factoren: ‘verliesimpact, verliescoping en verliessupport’.
Tijdens de cursusdagen verdiepen deelnemers zich in specifieke onderdelen:

 • Onbegrepen bij verlies: begrepen en gezien met de Non-Directieve Basis-methode
 • In de stress door verlies: uit de stress met 3 survival-methoden
 • In de emotie door verlies: emotionele rust met 3 expressie methoden
 • Out of control door verlies: in control met 3 zelfbepalingsmethoden

Docent is drs. H.J. de Mönnink, docent verlieskunde, GZ- & trauma-psycholoog & Rouwtherapeut gespecialiseerd in Verlieskunde en trainer Multimethodisch Sociaal Werk.            

Accreditatie: info volgt

Kosten: € 160 (leden), € 999 (niet-leden)
Voor leden gereduceerd tarief dankzij VWS-subsidie

Data voor 2023: 

Meer info over locaties volgt zsm

Masterclass Autisme - verdieping (e-learning + fysieke bijeenkomst Amersfoort)

De masterclass autisme bestaat uit een e-learning en één scholingsdag. De e-learning moet voorafgaand aan de scholingsdag gevolgd zijn.
De verdiepende opleiding rondom autismespectrumstoornissen is bedoeld voor professionals die al veel kennis hebben opgedaan in het werken met mensen met autisme. Je wordt meegenomen in nieuwe theoretische inzichten rondom informatieverwerking, stress, communicatie en een autistische burn-out. Je gaat aan de slag met beeldvorming en prikkelverwerking van een casus n.a.v. verschillende theorieën. Je krijgt meer informatie over hoe autisme doorwerkt op verschillende levensdomeinen binnen jullie werkveld. Daarnaast ligt er een focus op visieontwikkeling van jou als professional en hoe dit kan doorwerken in jouw handelen. Kortom een e-learning met daaraan gekoppeld een masterclass met unieke verdieping.

Accreditatie: 17,5 punten Registerplein 

Kosten: € 40 (leden), € 225 (niet-leden)
Voor leden gereduceerd tarief dankzij VWS-subsidie

Data voor 2023:

Masterclass PGB (online)

Deze eendaagse masterclass gaat dieper in op het pgb in de Wmo, Jeugdwet, Wlz en (indien daar behoefte aan is) de Zvw. Deelnemers worden geacht basiskennis te hebben over en ervaring te hebben met het pgb. Deze kennis zal voorafgaand aan de online masterclass met een informatiedocument worden opgefrisd.

Accreditatie: 11 punten Registerplein

Kosten: € 100 (leden), € 285 (niet-leden)

Data voor 2023: najaar, volgt zsm

 

Masterclass Wlz/Ggz (online)

Deze eendaagse online Masterclass geeft informatie en handvatten bij het onderzoeken naar de haalbaarheid van een Wlz-aanvraag en het daadwerlijke aanvragen van een Wlz-aanvraag bij mensen met GGZ-problematiek. Dit eventueel in combinatie met andere beperkingen. Ook gaat deze masterclass in op de wijze waarop je als cliëntondersteuner deze doelgroep kunt ondersteunen bij het verkrijgen van de passende (Wlz-)zorg en wat de aandachtspunten hierin zijn.

Accreditatie: 6 punten
Kosten: € 100 (leden), € 285 (niet-leden)

Data voor 2023: najaar, volgt zsm