BCMB

Belang van kwaliteit

Cliëntondersteuners hebben een spilfunctie in de zorg en het sociale domein. Goede cliëntondersteuners hebben algemene kennis over alle levensgebieden en de bijbehorende wet- en regelgeving. Zij weten welke gevolgen een beperking heeft voor het dagelijks leven van cliënten en zij zijn zich bewust van hun onafhankelijke positie. Kortom: cliëntondersteuning is een complex vak dat vraagt om kwaliteit. Lees hier meer over onze visie op kwaliteit van cliëntondersteuning.

Registratie

BCMB vindt dat kwaliteit niet vrijblijvend is. Om kwaliteit duurzaam te garanderen zijn waarborgen nodig. Daarom heeft BCMB het Register van Cliëntondersteuners opgericht en ondergebracht bij het onafhankelijke Registerplein. Door hun registratie tonen professionals aan dat zij hun expertise up-to-date houden met scholing (120 uur per vijf jaar) en intervisie (40 uur per vijf jaar). Registratie biedt je ook een mate van beroepsbescherming en helpt je om als professional bewust met je vakbekwaamheid bezig te zijn. Meer informatie over het register vind je hier.

BCMB adviseert inkopers van cliëntondersteuning deze registratie voor cliëntondersteuners verplicht te stellen. In de Wlz is dit al vastgelegd in het kwaliteitskader.

Checklist voor bevordering kwaliteit cliëntondersteuning in gemeenten

BCMB heeft een checklist ontwikkeld, die lokaal kan ondersteunen bij het gesprek over de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning. De checklist dient als hulpmiddel. Door de afvinklijst in te vullen, ontstaat een helder beeld van de stand van zaken rondom cliëntondersteuning in een gemeente. Ook kan de checklist fungeren als vertrekpunt voor het verdere gesprek.

De uitgangspunten voor onafhankelijke cliëntondersteuning komen in de checklist terug: onafhankelijkheid, een levensbrede aanpak, kwaliteit van de cliëntondersteuner en van de organisatie, de inkoop en de randvoorwaarden, vrijwillige/beroepsmatige onafhankelijke cliëntondersteuning en bekendheid/vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning.

In een aparte bijlage worden de genoemde aandachtspunten met gemeentelijke praktijkvoorbeelden geïllustreerd. Voor de checklist is gebruik gemaakt van visiedocumenten BCMB, handreikingen van Movisie, informatie van Ieder(in) en het gemeentelijk Koploperproject.